Laban Toolbox - Remote Control

Trang chủ

Điều khiển bằng tin nhắn

Sử dụng số điện thoại được cài đặt trong Laban Toolbox để điều khiển thiết bị thông qua tin nhắn.

LBSAlarm
Đổ chuông
LBSLocate
Tìm kiếm vị trí
LBSLock
Khóa thiết bị
LBSWipe
Xóa dữ liệu